Entrada destacada

Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

Convocatoria 2019-2020 Plazo de presentación :  d el 28 de julio al 26 de septiembre de 2019 Información general Convocato...

jueves, 6 de agosto de 2015

Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios (actualizado 16-08-2016)

Convocatoria 2016-2017
Estudios Universitarios  y NO Universitarios.

 Enseñanzas universitarias de Grado, Máster, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 años, complementos de formación para Grado y Máster, Bachillerato, Formación Profesional de grado medio y superior, Formación Profesional básica, enseñanzas artísticas profesionales, enseñanzas deportivas, enseñanzas artísticas superiores, estudios religiosos superiores, estudios militares superiores, estudios de idiomas realizados en las Escuelas Oficiales de Idiomas y cursos de acceso a Formación Profesional.


Otra información

UNIVERSITARIOS. Infomación general

as becas generales para estudios universitarios se dirigen a estudiantes que en el curso 2016-2017 estén matriculados en alguno de los siguientes niveles:
 • Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster.
 • Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.
 • Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas.
 • Complementos de formación para acceso u obtención del título de Máster y créditos complementarios para la obtención del título de Grado o para proseguir estudios oficiales de licenciatura.
No se incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de estudios correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización ni títulos propios de las universidades.

Plazo de presentación
 • Desde el 16 agosto 2016
 • Hasta el 17 octubre 2016


   TRAMITACION:Acceso al servicio On Line

   NO UNIVERSITARIOS. Información General

   Las becas generales para estudios no universitarios se dirigen a estudiantes que en el curso 2016-2017 estén matriculados en alguno de los siguientes niveles:
   • Primer y segundo cursos de Bachillerato
   • Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior
   • Enseñanzas Artísticas Profesionales
   • Enseñanzas Deportivas
   • Enseñanzas Artísticas superiores
   • Estudios religiosos superiores
   • Estudios militares superiores
   • Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales, incluida la modalidad de distancia
   • Cursos de acceso y de preparación para pruebas de acceso a la Formación Profesional y cursos de formación específicos para acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, impartidos en centros públicos y privados concertados
   • Formación Profesional Básica
   Nota: la beca para estudios de acceso a la universidad para mayores de 25 años deberá solicitarse en la página de beca general para estudios universitarios.

   Plazo de presentación
   • Desde el 16 agosto 2016
   • Hasta el 3 octubre 2016
   TRAMITACION:Acceso al servicio On Line
    
    Más información: 
    FUENTE: MECD


    sábado, 1 de agosto de 2015

    Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Aclaraciones (actualizado 6-9-2016)

    Convocatoria 2016-2017.

    Lee las aclaraciones !!

    http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/infantil/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html
    Información general
    Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

    Modalidades
    • Ayudas y subsidios para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastornos graves de conducta.
    • Ayudas para programas complementarios a alumnos con necesidad específica de apoyo educativo asociada a altas capacidades.
    Destinatarios
    Alumnos escolarizados en centros educativos españoles, que acrediten la necesidad específica de recibir apoyo educativo y reúnan los requisitos establecidos

    Requisitos
    •  Generales: acreditar la necesidad específica de apoyo educativo, de acuerdo con lo requerido en las bases de la convocatoria para distintas situaciones y tipos de ayuda a conceder
    •  Económicos
    Dotación
    La cuantía a conceder tendrá distintos componentes,en función de los requisitos y circunstancias del solicitante

    Convocatoria
    Plazo de presentación
    • Desde el 08 agosto 2016
    • Hasta el 29 septiembre 2016

    IMPORTANTE!  Aclaraciones de la Seccion de Becas


    As axudas citadas soamente están destinadas a aqueles alumnos que requiran por un periodo da súa escolarización ou o longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas da súa discapacidade ou transtorno grave de conducta, ou ben, asociados a altas capacidades intelectuais.

    A discapacidade ou transtorno grave de conduta deberá acreditarse CON ESTES DOCUMENTOS:

    - certificado do equipo de orientación educativa e psicopedagóxico da Comunidade Autónoma ou certificado do departamento de orientación dependente da administración educativa correspondente e
    - certificado de discapacidade ou, no seu caso, un diagnóstico clínico para os casos de trastorno grave de conducta.

    Polo tanto, como novidade suprímese que , como alternativa, poida aportarse un certificado de discapacidade, pois este documento, por sí só, non determina a necesidade específica de apoio educativo.

    A alta capacidad intelectual deberá acreditarse mediante certificado dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do departamento de orientación dependente da administración educativa correspondente. Os solicitantes teñen que ter cumplidos seis anos de idade a 31/12/2015.

    No que se refire aos requisitos para a obtención das axudas de reeducación pedagóxica e da linguaxe continuouse na liña iniciada no curso pasado para tratar de definir e precisar en que deben consistir as actividades obxecto desta axuda e os profesionais que poden impartilas. Por outra parte, considerouse que deben ser os inspectores de Educación quenes certifiquen que os servizos prestados no centro non son suficientes.

    Non pode concederse axuda de transporte para asistir ao gabinete ou centro no que realice a reeducación pedagóxica e de linguaxe, nin para asistir ao programa especial para personas con altas capacidades. Esta axuda é para asistir ao centro no que está escolarizado sempre e cando non estea cuberto con fondos públicos.

    Os alumnos matriculados en educación infantil non teñen dereito a axuda por material didáctico por non estar incluído na convocatoria , e os matriculados en calquera outro nivel educativo do ensino obrigatorio (primaria e secundaria) por estar incluídos no programa de gratuidade de libros. Igualmente, as axudas de transporte, comedor, ensinanza e residencia non poderán concederse cando os ditos conceptos estean cubertos por servizos ou fondos públicos de calquera das entidades públicas (estatais, autonómicas, municipais...).

    As axudas da presente convocatoria son incompatibles coas de carácter xeral que se convoquen para os alumnos que cursen estudos de niveis postobrigatorios no curso 2016/2017.


     Más información

     FUENTE: MECD