Entrada destacada

PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

Convocatoria 2019. Galicia. Orde pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formac...

viernes, 19 de junio de 2015

Plazas en los centros residenciales docentes de A Coruña, Ourense y Vigo ( actualizado 8-6-2016)

Convocatoria 2016

A Consellería de Educación convoca prazas de residencia nos centros residenciais
docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non
universitarios no curso académico 2016/17.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150714/AnuncioG0164-030715-0001_es.html
Requisitos:

A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha concreta modalidade dun nivel
educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:

a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.

b) Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade.

Excepcionalmente, poderán ser eximidos deste requisito os solicitantes nos cales concorran circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas e acreditadas.

Requisito de renda da unidade familiar:

Para determinar as bolsas e bonificacións en función da renda familiar, terase en conta o limiar 2 fixado polo Real decreto 472/2014, do 13 de xuño, do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2014/15 (Boletín Oficial del Estado núm. 144, do 14 de xuño).

Se a renda da unidade familiar é igual ou inferior ao limiar 2, o beneficiario terá praza gratuíta.

Se a renda da unidade familiar é superior ao limiar 2, o beneficiario deberá aboar anualmente as seguintes cantidades:

a) Ata un 10 %: 538 €.
b) Máis do 10 % e ata un 20 %: 825 €.
c) Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.307 €.
d) Máis do 30 %: 1.968 €.

Prazos:
  1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día 9 de xuño e o 15 de xullo de 2016 (incluído).
  2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día 9 de xuño  e o 8 de agosto de 2016 (incluído).

Máis información: DOG do 25 de maio de 2016 e nos CRD:Residencias de Estudiantes. Plazas en los centros residenciales docentes de A Coruña, Ourense y Vigo

Convocatoria 2017

A Consellería de Educación convoca prazas de residencia nos centros residenciais
docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non
universitarios no curso académico 2017/18.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150714/AnuncioG0164-030715-0001_es.html
Prazos:
  1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día 9 de xuño e o 15 de xullo de 2017 (incluído).
  2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día 9 de xuño  e o 8 de agosto de 2017 (incluído).

Requisitos:

A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha concreta modalidade dun nivel
educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:

a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.

b) Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade.

Excepcionalmente, poderán ser eximidos deste requisito os solicitantes nos cales concorran circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas e acreditadas.

Adxudicación de praza gratuíta


1. Cando a renda da unidade familiar sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado polo Real decreto 293/2016, do 15 de xullo, do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2016/17 (Boletín Oficial del Estado núm. 171, do 16 de xullo).

2. Cando se trate de alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.


Adxudicación de praza bonificada 


1. Cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as seguintes cantidades:

a) Ata un 10 %: 551,99 €.

b) Máis do 10 % e ata un 20 %: 846,45 €.

c) Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.340,98 €.

d) Máis do 30 %: 2.019,17 €.

2. O pagamento desta cantidade poderá fraccionarse ata un máximo de 3 prazos trimestrais, que deberán facerse efectivos antes do inicio do respectivo trimestre.


Máis información: DOG do 9 de xuño de 2017 e nos CRD: