Entrada destacada

Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

Convocatoria 2019-2020 Plazo de presentación :  d el 28 de julio al 26 de septiembre de 2019 Información general Convocato...

domingo, 10 de enero de 2016

Ayudas para la matrícula universitaria en Galicia

Convocatoria 2017

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas a financiar os gastos derivados da matrícula no curso académico 2016/17 dos alumnos e alumnas de segundo e posteriores cursos matriculados en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría, arquitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica nunha universidade do Sistema universitario de Galicia.
https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=441D&procedemento=ED441D
Requisitos:

1. Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo nivel ou superior ao correspondente aos estudos para os cales solicita a axuda.
 
2. Estar matriculado en segundo e posteriores cursos nunha universidade do Sistema universitario de Galicia no curso académico actual dun mínimo de 60 créditos en ensinanzas conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría, arquitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica, agás o alumnado a que lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos, que deberá de estar matriculado de 45 créditos como mínimo.

3. Ter sido beneficiario/a da bolsa de carácter xeral do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte nos cursos anteriores pero non tela obtido no curso anterior.

4. Ter superado no curso anterior a seguinte porcentaxe dos créditos matriculados, excluíndo os validados, recoñecidos ou adaptados:

• En estudos pertencentes á rama de coñecemento de Ensinanzas Técnicas (enxeñaría ou arquitectura), igual ou superior ao 60 % e menos do 65 %.
• En estudos pertencentes ás ramas de Artes e Humanidades ou de Ciencias Sociais e Xurídicas, igual ou superior ao 80 % e menos do 90 %.

5. Non estar incluídos nos casos de exención total de matrícula.

6. Que a renda da unidade familiar non supere os seguintes limiares:

–Familias de 1 membro: 14.112 €
–Familias de 2 membros: 24.089 €
–Familias de 3 membros: 32.697 €
–Familias de 4 membros: 38.831 €
–Familias de 5 membros: 43.402 €
–Familias de 6 membros: 46.853 €
–Familias de 7 membros: 50.267 €
–Familias de 8 membros: 53.665 €

Contía da axuda:

A dotación asignada a cada beneficiario/a será a do importe total da matrícula, incluídas as taxas, que será dun máximo de 862,9 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Enxeñaría e Arquitectura e dun máximo de 618,1 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Artes e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas

O prazo para presentar as solicitudes estará aberto un mes a contar desde a publicación da Orde bo DOG..

Ayudas para estadías de verano en Europa para estudio de idiomas (universitarios)

Convocatoria 2017


A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 150 axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán do ano en curso, do alumnado universitario matriculado nalgunha das tres universidades do Sistema universitario de Galicia  coa finalidade de coñecer a lingua dese país.
https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=416A

As actividades para as que se solicita a axuda terán que ser realizadas no período comprendido, única e exclusivamente, entre o 15 de xuño e o 31 de agosto, ambos inclusive.
A dotación económica asignada a cada beneficiario/a será dun máximo de 900 €.

Requisitos:
Estar matriculado no curso actual, como mínimo en 50 créditos, incluído neles o proxecto fin de carreira, en calquera das universidades do Sistema universitario deGalicia, ou nos centros asociados da UNED en Galicia en estudos conducentes ao título de graduado, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico, e ter superado 60 créditos con anterioridade á data desta convocatória.

O curso de idiomas debe ter unha duración mínima de tres semanas, cun mínimode 15 horas lectivas semanais. O idioma que se desexe cursar deberá corresponderse co idioma oficial do país elixido.

Queda excluído desta convocatoria:

a) O alumnado que xa resultase beneficiario desta axuda en anteriores convocatorias.
b) O alumnado que durante o curso acual sexa adxudicatario dunha bolsa do programa comunitario de mobilidade Erasmus+, sempre e cando a estadía que pretenda realizar sexa para perfeccionar a lingua oficial do país en que se está a desenvolver o devandito programa.
 
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de marzo.

Máis información:
DOG do 15 de decembro de 2016 
https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=416A 
https://orientagalicia.blogspot.com.es/2016/05/calendario-de-becas-y-ayudas-xunta.html

Fuente: Xuventude.net