Entrada destacada

Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

Convocatoria 2019-2020 Plazo de presentación :  d el 28 de julio al 26 de septiembre de 2019 Información general Convocato...

lunes, 4 de abril de 2016

Ayudas para estudos universitarios por causa sobrevenida

Convocatoria 2018

http://www.edu.xunta.es/portal/es/node/18079

A Consellería de Cultura e Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico e arquitecto técnico, no curso académico actual, nas universidades do Sistema Universitario de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas que lles impidan ou dificulten a continuidade dos seus estudos.

Requisitosdos solicitantes:

a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de  emerxencia derivadadunha causa sobrevida ou imprevista (orfandade absoluta, falecemento pai/nai/titor legal, desemprego do sustentador principal, enfermidade grave, violencia doméstica, vítimas de actos terroristas, separación, divorcio, ruína ou quebra familiar e outras circunstancias non recollidas que sendo xustificadas repercutan na situación socioeconómica familiar).

b) Que a situación sobrevida ou imprevista acontecese durante o actual curso académico actual..

c) Estar matriculado, no curso académico actual, como mínimo en 50 créditos, en estudos universitarios presenciais conducentes ao título de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico e arquitecto técnico en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia.

d) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao establecido na convocatoria.

e) Non ter percibido esta axuda con anterioridade.

Prazos:
  • Se a causa sobrevenida e imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta orde, o prazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación da orden no Diario Oficial de Galicia.
  • Se la causa sobrevenida e imprevista acontece con posterioridade á  publicación desta orde, o prazo de presentación de solicitudes será de un mes desde que aconteceu a causa sobrevenida sendo, nestes casos, a data límite para la presentación das solicitudes o 31 de xullo de 2018 sen perjuicio do señalado no artículo 3.b).
As solicitudes poden presentarse en Sede Electrónica