Entrada destacada

Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

Convocatoria 2019-2020 Plazo de presentación :  d el 28 de julio al 26 de septiembre de 2019 Información general Convocato...

lunes, 17 de diciembre de 2018

FORMACION PROFESIONAL. Familias profesionales y ciclos

http://www.edu.xunta.es/fp/

PFB (Programa Formativo Básico)
CB (Ciclo Básico, FPBásica)
CM  (Ciclo Medio)
CS (Ciclo Superior)

Pincha en los iconos para ver cada folleto

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7213
CM Conducción de actividades físico-deportivas no medio natural 
CS Animación de actividades físicas e deportivas        
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7214

CB Servizos administrativos        
CM Xestión administrativa        
CS Asistencia á dirección        
CS Administración e finanzas                                    
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7347

PFB Produccións agrícolas
PFB Xardinaía e viveirismo    
CB Actividades agropecuarias        
CB Agroxardinaría e composicións florais        
CB Aproveitamentos forestais  
CM Aproveitamento e conservación do medio natural          
CM Produción agropecuaria        
CM Produción agroecolóxica        
CM Xardinaría e floraría 
CS Gandaría e asistencia en sanidade animal    
CS Paisaxismo e medio rural        
CS Xestión forestal e do medio natural               

Ata o momento non se publicou no Diario Oficial de Galicia ningún currículo da familia: Artes e artesanía. 
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7216

PFB Reprografia 
CB Artes gráficas
CM Impresión gráfica      
CM Preimpresión dixital              
CS Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia       
CS Deseño e xestión da producción gráfica     
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7217

PFB de Almacén
PFB Comercio
CB Servizos comerciais  
CM Actividades Comerciais  
CS Comercio internacional       
CS Márketing e publicidade        
CS Transporte e loxística        
CS Xestión de ventas e espazos comerciais     
 
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7218

CB Reforma e mantemento de edificios        
CM Construcción        
CM Obras de interior, decoración e rehabilitación.  
CS Organización  e control de obras de construcción      
CS Proxectos de edificación        
CS Proxectos de obra civil     
    
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7219

CB Electricidade e electrónica        
CB Instalacións eléctrotecnicas e mecánica        
CM Instalacións de telecomunicacións   
CM Instalacións eléctricas e automáticas   
CS Automatización e Robótica Industrial    
CS Mantemento electrónico        
CS Sistemas electrotécnicos e automatizados     
CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos       
  
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7220

CM Redes e estacións de tratamento de augas       
CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica        
CS Enerxías renovables    
    
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7221

CB Fabricación e montaxe        
CM Mecanizado      
CM Soldadura e caldeiraría               
CS Construcións metálicas        
CS Deseño en fabricación mecánica        
CS Programación da produción en fabricación mecánica
CS Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros       
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7222

PFB Lavandaría
PFB Servizos de restauracion      
CB Aloxamento e lavandaría        
CB Cociña e restauración  
CM Cociña e gastronomía           
CM Servizos en restauración        
CS Axencias de viaxes e xestión de eventos        
CS Guía, información e asistencia turísticas.               
CS Dirección de cociña        
CS Dirección de servizos en restauración    
CS Guía, informacion e asistencia turísticas  
CS Xestión de aloxamentos turísticos 
DOBLE TITULACIÓN: CS Dirección de cociña e CS Dirección de Servizos de restauración 
    
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7223

CM Vídeo disc-jockey e son        
CS en Animacións 3D, xogos e contornos interactivos.        
CS Iluminación, captación e tratamento de imaxe        
CS Produción de audiovisuais e espectáculos     
CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos        
CS Son para audiovisuais e espectáculos  
 
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7235

PFB Peiteado  
CB Peiteado e estética      
CM Estética e beleza        
CM Peiteado e cosmética capilar  
CS Asesoría de imaxe persoal e corporativa  
CS Estética integral e benestar             
CS Estilismo e dirección de peiteado                 
 
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7224

PFB Actividades auxiliaes na industria alimentaria    
CB Industrias alimentarias   
CB Actividades auxiliares na industria alimentaria 
CM Aceites de oliva e viños        
CM Panadaría, repostaría e confeitaría 
CM Elaboración de produtos alimentarios        
CS Vitivinicultura        
CS Procesos e calidade na industria alimentaria   
  

Ata o momento non se publicou no Diario Oficial de Galicia ningún currículo da familia:  Industrias extractivas. 
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7225

CB Informática e comunicacións        
CB Informática de oficina        
CM Sistemas microinformáticos e redes        
CS Administración de sistemas informáticos en rede        
CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma        
CS Desenvolvemento de aplicacións web   
    
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7226

CB Mantemeneto de vivendas
CM Instalacións de producción de calor       
CM Instalacións frigoríficas e de climatización        
CM Instalacións de produción de calor 
CM Mantemento electrónico              
CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos        
CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos     
CS Mecatrónica Industrial   
CS Prevención de riscos profesionais        
     
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7227
 
PFP Carpintaría   
CB Carpintaría e moble     
CM Carpintaría e moble        
CM Instalación e amoblamento        
CS Deseño e amoblamento  
    
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7228

CB Actividades marítimo-pesqueiras        
CM Cultivos acuícolas 
CM Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións        
CM Operacións subacuáticas e hiperbáricas             
CM Navegación e pesca de litoral    
CS Acuicultura     
CS Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións        
CS Transporte marítimo e pesca de altura        
 
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7229

CM Operacións de laboratorio       
CS Laboratorio de análise e de control de calidade         
CS Química industrial  
CS Química ambiental
   
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7231

CM Coidados auxiliares de enfermería
CM Emerxencias sanitarias               
CM Farmacia e parafarmacia   
CS Anatomía patolóxica e citodiagnósico      
CS Audioloxía protésica   
CS Dietética 
CS Documentación e administración sanitarias     
CS Hixiene bucodental     
CS Imaxe para o diagnostico e medicina nuclear   
CS Laboratorio clínico  e biomédico     
CS Próteses dentais               
CS Radioterapia e dosiometría
CS Saúde ambiental 
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7231

CM Emerxencias e protección civil
CS Educación e control ambiental   
     
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7232

PFB Actividades domesticas
FPB Limpeza de edificios CB Actividades domésticas e limpeza de edificios
CM Atención a persoas en situación de dependencia        
CS Animación Sociocultural e Turística        
CS Educación infantil                
CS Integración social    
CS Mediacion comunicativa
CS Promoción de igualdade de xénero     
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7233

PFB de Costura
CB Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel        
CB Tapizaría e cortinaxe        
CM Confección e moda        
CS Patronaxe e moda    
    
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7234

CB Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo
CBMantemento de vehículos        
CM Electromecánica de maquinaria              
CM Carrozaría        
CM Electromecánica de vehículos automóbiles        
CS Automoción 
CS Manetemento aeromecánico    

PFB Cerámica
  

Mapas da oferta para o curso 2018-2019 por familia profesional e por provincia e concello.
 
Fuente: Xunta de Galicia