Entrada destacada

Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

Convocatoria 2019-2020 Plazo de presentación :  d el 28 de julio al 26 de septiembre de 2019 Información general Convocato...

miércoles, 26 de diciembre de 2018

PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

Convocatoria 2019. Galicia.

http://www.edu.xunta.es/fp/probas-acceso-ciclos-formativos-convocatoria-2017

Plazo de inscripción:
 • Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio: el plazo de presentación será entre los días 7 y 22 de marzo de 2019, ambos incluídos.
      Realización de la prueba:  28 mayo
  • Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior: el plazo de presentación será entre los días 28 de enero y 8 de febrero de 2019, ambos incluídos.
         Realización de la prueba:  10 abril


  (sólo disponible durante el período de inscripción)  Aquí tienes todos los exámenes de todas las convocatorias para que te sirvan en tu preparación en Galicia.   Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

  A proba divídese en tres partes:

  - Sociolingüística: Lingua castelá, Lingua galega, Ciencias sociais.

  - Matemática: matemáticas.

  - Científico-técnica: Ciencias da natureza, Tecnoloxía.


  A proba dará lugar a obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen.

  A certificación da superación da proba dará acceso a calquera ciclo formativo de grao medio, nas condicións de admisión que se establezan.

  Para quen realizase a proba na Comunidade Autónoma de Galicia e non a superase na súa totalidade, a certificación permitirá manter a cualificación obtida nas partes superadas cunha puntuación igual ou superior a cinco nas convocatorias de probas de acceso a ciclos formativos de Galicia durante os dous anos seguintes.


  A proba divídese en dúas partes:

  - Parte común: lingua galega, lingua castelá e matemáticas

  - Parte específica:

  Opción A: economía da empresa, lingua estranxeira (inglés ou francés), e filosofía.

  Opción B: debuxo técnico, tecnoloxía industrial, e física.

  Opción C: ciencias da terra e ambientais, química e bioloxía.


  A proba dará lugar á obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen.

  No caso de superación da proba, a devandita certificación incluirá a relación de familias profesionais ás que se poderá acceder, nas condicións de admisión que se establezan.

  Para quen realizase a proba na Comunidade Autónoma de Galicia e non a superase na súa totalidade, a certificación permitirá manter a cualificación obtida nas partes superadas cunha puntuación igual ou superior a cinco nas convocatorias de probas de acceso a ciclos formativos de Galicia durante os dous anos seguintes.

  Más información:
  probas.ciclos@edu.xunta.es.
  MAPA DE OFERTA DE FP

  Acceso de grado medio a superior sin prueba ( según regulación condiciones de admisión )
  Fuente: Portal FP Xunta de Galicia