Entrada destacada

Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

Convocatoria 2019-2020 Plazo de presentación :  d el 28 de julio al 26 de septiembre de 2019 Información general Convocato...

domingo, 23 de junio de 2019

Universidades Galicia. Admisión.

Admisión 2019 Acceso a los estudios de Grado:

1.- Estudantes en posesión do título de Bacharelato ou de títulos oficiais de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño ou de Técnico Deportivo Superior pertencente ao Sistema Educativo Español ou equivalente.
  
A) Estudantes en posesión do título de Bacharelato do Sistema Educativo Español ou outro declarado equivalente que teñan superada a proba de avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) ou –no seu caso- a Proba de Acceso á Universidade (PAU). A súa Nota de Acceso á Universidade (NAU) será igual á suma da Nota Media de Bacharelato (NMB) cun valor do 60%, máis a Nota da Fase Obrigatoria da ABAU (NFO) ou, no seu caso, da Nota de Fase Xeral da PAU (NFX) con un valor do 40%.  
NAU(5)=NMBx0.6+NFOouNFXx0.4 

B) Estudantes do sistema educativo español que estivesen en condiciones de acceder á universidade segundo ordenacións do Sistema Educativo Español anteriores á Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembre (COU e LOGSE con PAU e COU anterior a 1974-1975, e plans anteriores). A súa Nota de Acceso á Universidade (NAU) será a nota definitiva de acceso (NDA) que tiveren no seu día.  
NAU(5)=NDA 

C) Estudantes en posesión dos títulos oficiais de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño ou de Técnico Deportivo Superior pertencente ao Sistema Educativo Español. A súa Nota de Acceso á Universidade (NAU) será igual a Nota media de su titulación o diploma correspondentes (NMTS).  
NAU(5)=NMTS 

2.- Estudantes estranxeiros. 

D) Estudantes en posesión do título de Bacharelato Europeo en virtude das disposicións contidas no convenio polo que se establece o Estatuto das Escolas Europeas, feito en Luxemburgo o 21 de xuño de 1994 e estudantes que obtivesen o Diploma de Bacharelato Internacional, expedido pola Organización de Bacharelato Internacional, con sede en Xenebra (Suíza). A súa Nota de Acceso á Universidade (NAU) será a Nota da credencial (NC) expedida pola UNED ou órgano competente equivalente.  
NAU(5)=NCUNED

E) Estudantes en posesión de títulos, diplomas o estudos equivalentes ao título de Bacharelato procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou de outros Estados cos que se teñan subscrito acordos internacionais aplicables a este respecto, en réxime de reciprocidade (Art. 9.1.b) e 9.2.b) do RD 412/2014) A súa Nota de Acceso á Universidade (NAU) será a Nota da credencial (NC) expedida pola UNED ou órgano competente equivalente. 
 NAU(5)=NCUNED 

F) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudios homologados ou declarados equivalentes ao título de Bacharelato do Sistema Educativo Español, obtidos ou realizados en sistemas educativos de Estados que non sexan membros da Unión Europea cos que non se teñan subscrito acordos internacionais para o recoñecemento do título de Bacharelato en réxime de reciprocidade, sen prexuízo do disposto no artigo 4 do RD 412/2014, de 6 de xuño (Art. 9.2.c) do RD 412/2014). A súa Nota de Acceso á Universidade (NAU) será a Nota proporcionada pola súa credencial (NC) expedida pola UNED ou órgano competente equivalente ou homologación polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.  
NAU(5)=NCMECD,CEUFPouUNED 

G) Estudantes estranxeiros en posesión dos títulos diplomas ou estudos declarados equivalentes ou homologados aos títulos oficiais de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño ou de Técnico Deportivo Superior pertencente al Sistema Educativo Español, sen prexuízo do disposto no artigo 4 do RD 412/2014, de 6 de xuño. A súa nota de Acceso á Universidade (NAU) será a Nota proporcionada pola súa credencial (NC) expedida pola UNED ou órgano competente equivalente ou homologación polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. 
 NAU(5)=NC- MECD,CEUFPouUNED  

H) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos, diferentes dos equivalentes aos títulos de Bacharelato, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, ou de Técnico Deportivo Superior do Sistema Educativo Español, obtidos ou realizados nun Estado membro da Unión Europea ou noutros Estados cos que se teñan subscrito acordos internacionais aplicables a este respecto, en réxime de reciprocidade, cando ditos estudantes cumpran os requisitos académicos esixidos en dito Estado membro para acceder ás súas Universidades, sen prexuízo do disposto no artigo 4 do RD 412/2014, de 6 de xuño. A súa nota de Acceso á Universidade (NAU) será a Nota media de los estudos cursados certificados na credencial da UNED (NC) ou órgano competente equivalente.  
NAU(5)=NCUNEDI) 

No caso dos estudantes estranxeiros dos puntos 
F), G) ou H) que, en base ó artigo 4 do RD 412/2014, de 6 de xuño, acrediten ter presentado a correspondente solicitude de homologación e estean pendentes de que se resolva, a súa admisión é provisional e queda condicionada a que dita homologación sexa positiva.  

3.- Outros colectivos.  

J) Persoas maiores de vinte e cinco anos (M25) que superen a proba de acceso establecida na Sección 1ª do Capítulo IV do RD 412/2014.  

K) Persoas maiores de corenta e cinco anos que superen a proba de acceso establecida na Sección 3ª do Capítulo IV do RD 412/2014 organizada pola Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).  

L) Estudantes en posesión dun título universitario oficial de Grado, Máster ou título equivalente e/ou estudantes en posesión dun título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico, Licenciado, Arquitecto ou Enxeñeiro, correspondentes á anterior ordenación das ensinanzas universitarias ou título equivalente.


Con carácter xeral, a Nota de Admisión establecerase mediante a suma da Nota de Acceso á Universidade (NAU) e a cualificación vinculada ao Grao, resultante das ponderacións (0.1 ou 0.2) sobre a cualificación acadada nas materias obxecto de exame na Parte Voluntaria e/ou da materia troncal de modalidade da Parte Obrigatoria da proba ABAU, no caso de que as devanditas materias fosen aprobadas con una nota mínima de 5.0 e estean adscritas á rama de coñecemento do título ao que se queira ser admitido, de acordo coa Táboa de ponderacións que figura como Anexo I establecida polas tres universidades do SUG para o acceso aos estudos oficiais de grao no curso académico 2019-2020. O resultado da Cualificación vinculada ao Grao (M1 x 0.1 ou 0.2 + M2 x 0.1 ou 0.2) será dun máximo 4 puntos. 

Para os estudantes de Bacharelato LOMCE que superen a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU)

 Nota de admisión = 0,6 * NMB + 0,4 * CPO + a * M1 + b * M2

NMB = Nota media do bacharelato  
CPO = Cualificación da Parte Obrigatoria da proba de avaliación do bacharelato para o acceso á Universidade  
M1, M2 = Cualificacións dun máximo de dúas das catro materias das que se examinase o alumno/a na Parte Voluntaria da ABAU e/ou da materia Troncal Modalidade correspondente á Parte Obrigatoria da ABAU, que proporcionen mellor nota de admisión.

De ser o caso, a nota de admisión incorporará as cualificacións das materias da Parte Voluntaria e/ou da materia troncal de modalidade da Parte Obrigatoria da ABAU no caso de que as devanditas materias estean adscritas á rama de coñecemento do título ao que se queira ser admitido, de acordo cos parámetros de ponderación establecidos polas tres universidades do SUG para o acceso aos estudos oficiais de grao no curso académico 2019-2020.  

Para estudantes en posesión dos títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior Deportivo ou Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño a que se refiren os artigos 44, 53 e 65 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio de Educación, ou títulos equivalentes: poderán acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de grao, sen necesidade de proba. 
 Aqueles que desexen aumentar a súa Nota de Acceso á Universidade (NAU), poderán presentarse á Parte Voluntaria da ABAU. Neste caso, as universidades do SUG utilizarán para a adxudicación de prazas a nota de admisión que corresponda, que se calculará coa seguinte formula:  

Nota de admisión = NMTS + a * M1 + b * M2 

NMTS  Nota media do Ciclo Formativo de Grao Superior 
M1, M2 = Cualificacións dun máximo de dúas das materias da Parte Voluntaria da ABAU que proporcionen mellor nota de acceso das que se examinase o alumno/a que proporcionen mellor nota de admisión. 
 a, b = Parámetros de ponderación das materias da Parte Voluntaria da ABAU para o acceso á Universidade que proporcionen mellor nota de admisión. 

 De ser o caso, a nota de admisión incorporará as cualificacións das materias da Parte Voluntaria da proba ABAU no caso de que as devanditas materias estean adscritas á rama de coñecemento do título ao que se queira ser admitido, de acordo cos parámetros de ponderación establecidos polas tres universidades do SUG para o acceso aos estudos oficiais de grao no curso académico 2019-2020. 
 En todo caso, cando se produza empate para a adxudicación de prazas, terán opción preferente os estudantes con títulos adscritos ás ramas de coñecemento nas que se atopen as ensinanzas de grao que desexen cursar. 

COTAS DE RESERVA

a) Maiores de 25 anos:  2  por 100
b) Maiores de 45 anos: 2 por 100  
c) Titulados universitarios: 1 por 100
d) Estudantes con discapacidade ou con necesidades educativas especiais permanentes asociadas a circunstancias persoais de discapacidade: 5 por 100
e) Deportistas de Alto Nivel ou de Alto Rendemento:  
-- deportistas de alto nivel ou de alto rendemento que acrediten esta condición, reservarase o 3 por 100 das prazas totais de cada ensinanza universitaria, 
--ensinanzas universitarias oficiais de grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e grao en Fisioterapia;  8 por 100 do total.  


En cada prazo de matrícula publicarase a relación de estudantes admitidos para matricularse en cada ensinanza universitaria, indicando os lugares e as datas para formalizar a matrícula. Os estudantes admitidos para matricularse na ensinanza universitaria solicitada en primeiro lugar de preferencia, deberán matricularse no prazo establecido para o efecto; de non facelo perderán os seus dereitos de matrícula nesa convocatoria. Enténdese por primeira preferencia aquela que o alumnado solicite en primeiro lugar, ou en lugares sucesivos se as ensinanzas universitarias solicitadas por enriba dela esgotaron as súas prazas.  

Fuente: CIUG

ABAU. Reclamacion y/o doble correción?


Reclamacion y/o doble correción? ABAU 2019
Una vez conocidos los resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad, cada estudiante podrá optar por la opción que estime más conveniente. Se presentará la solicitud de revisión a través de la aplicación informática NERTA.


Fuente: CIUG 

El primer momento clave será la difusión de las notas de la ABAU 2019, que serán publicadas el 21 de junio en torno a las ocho de la tarde en la CIUG, LERDS e internet, aunque es probable que se adelanten y se reciba un mensaje al móvil  con las calificaciones.

Cabe destacar que estas notas son provisionales y en caso de no estar de acuerdo con las calificaciones obtenidas, en alguno de los ejercicios o en la totalidad de la prueba, es posible pedir dentro del plazo establecido, que serán  tres días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de las notas, revisión de las pruebas en las que no existe conformidad.

La solicitud deberá presentarse entre los días 22 y 26 de junio (el último día hasta las dos de la tarde.
Se disponen dos opciones: RECLAMACIÓN y SEGUNDA CORRECCIÓN.

      RECLAMACIÓN

Se revisarán los ejercicios y se verificará:
  • Que han sido aplicados los criterios generales de evaluación correctamente
  • Que es correcto el cálculo de la suma de cada una de las calificaciones de los ejercicios realizados.
Si la nota obtenida en la revisión  es superior a la primera, ésta sería la NOTA DEFINITIVA.
En caso de error en la suma de las calificaciones de los ejercicios, se aplicará el resultado correcto de la suma como NOTA DEFINITIVA.
En resumen: La reclamación NO baja la nota excepto si el error se produce en la suma de las notas (el error de cálculo no suele producirse)

El presentar  Reclamación en una asignatura determinada excluye la posibilidad de solicitar la Segunda Corrección de la misma.


SEGUNDA CORRECCIÓN

Un profesor o profesora especialista distinto al que realizó la primera corrección será el encargado de realizar la Segunda Corrección.
La NOTA DEFINITIVA será la resultante de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera y la segunda corrección, EXCEPTO:
  1. Si la diferencia entre las dos calificaciones es igual o superior a 2 puntos, en este caso se realizará de oficio una TERCERA CORRECCIÓN, siendo la media aritmética de las tres notas, la NOTA DEFINITIVA.
  2. Errores en la suma de las calificaciones de los ejercicios, siendo el resultado del cálculo correcto, la NOTA DEFINITIVA.

RECLAMACIÓN A LA SEGUNDA CORRECCIÓN

En caso de disconformidad está previsto que se pueda presentar una solicitud de reclamación a la segunda corrección en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación.
La NOTA DEFINITIVA será la que resulte de esta revisión, siempre que sea superior a la que se obtuvo en la segunda corrección.